Stadens ögon

”Stadens Ögon” sep 2010.                                                                                                                                                       

Obeställd konstnärlig integration i det offentliga rummet. Tre dagars observation av och i UNESCO skyddade Visby innerstad. Filmverk och femtiotal glasobjekt i gaturummet.

Får man som konstnär interagera i en stad som är starkt kunturbevarande och aktsamt utvecklande , utan att be om lov? Jag ställer mig frågan vad man får och inte får göra i en högt skattad världsarvsstad som Visby. I Region Gotlands detaljplan över Visby innerstad går att läsa, att varje utveckling ska ske i samklang med stadens kulturvärlden. Hela innerstaden klassas som fast fornlämning och får inte ändras eller skadas utan godkänt tillstånd. För mig var det intressant hur dessa ögon skulle uppfattas och om någon överhuvudtaget skulle se dem. Jag ville undersöka en form av ” kulturell allemansrätt” till det offentliga rummet. Det går att sätta ett tält någon enstaka natt i den gotländska naturen. Går det att sätta en ”konstnärlig happening” direkt på kulturarvet? Göra kulturarvet mer levande. Det var ett lån av platser för att försöka fånga stadens uppmärksamhet.

ogon ogon ogon ogon3 manniskor oga parkvaktare ogon ogon ogon